krepšelis
 0

PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS IR PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir UAB „Nordic Logic“ (juridinio asmens kodas 123495981, buveinės adresas Vinciūniškių g. 4A, Vilnius) (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, sumokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu interneto parduotuvėje nordiclogic.lt (toliau – Parduotuvė) susijusios nuostatos.

Šios Taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Vartotojų teisių gynimo įstatymu, Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis, Mažmeninės prekybos taisyklėmis, Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis.

1.2. Pirkėjas su šiomis Taisyklėmis sutinka, kai pažymi varnele aktyvų langą „Sutinku su Taisyklėmis ir Privatumo politika“, kuris atsiranda Pirkėjui išsirinkus prekę, ją įsidėjus į „pirkinių krepšelį“ ir nusprendus tęsti apsipirkimą.

1.3. Taisykles Pardavėjas turi teisę keisti, papildyti, taisyti, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, pataisymus ar papildymus  Parduotuvėje Pirkėjai informuojami jų nurodytu elektroniniu paštu siunčiant naujienlaiškį (informacinį pranešimą).

1.4. Pirkti prekes interneto Parduotuvėje turi teisę išimtinai tik:

1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.4.3. juridiniai asmenys.

1.5. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad remdamasis šių Taisyklių 1.4 punktu, turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Prieš pirkdamas Parduotuvėje Pirkėjas privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

2.2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad Pardavėjas tvarkytų jo asmens duomenis, pateiktus registracijos formoje, Pirkimo-pardavimo sutarties įvykdymo tikslais.

2.3. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.

2.4. Anketoje, kurią Pirkėjas užpildo, norėdamas įsigyti prekę, Pirkėjas gali pasirinkti, jeigu nori, kad jam būtų siunčiami Pardavėjo pranešimai ar pasiūlymai. Pirkėjui nepageidaujant, Pardavėjas nenaudos Pirkėjo asmens duomenų rinkodaros tikslais ir nesiųs Pirkėjui reklaminių ar informacinių pranešimų, išskyrus tuos, kurie būtini vykdant Pirkėjo pateiktą užsakymą.

2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą (-as) prekę(-es) ir suformavęs prekių krepšelį (toliau – Prekių krepšelis), susipažinęs su Taisyklėmis ir nurodęs visus būtinus duomenis, paspaudžia mygtuką „TĘSTI“.

3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos tiek Pirkėjui, tiek Pardavėjui ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos Parduotuvės duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė ir Pardavėjas su Pirkėju neaptarė jos trūkumų. Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Pardavėjo reikalauti:

4.2.1. pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

4.2.2. atitinkamai sumažinti prekės kainą;

4.2.3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

4.2.4. atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu Pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino Pirkėjas pats ar trečiųjų asmenų padedamas (iš anksto sutarus su Pardavėju);

4.2.5. vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus (prekę grąžinant Pardavėjui).

apie tai Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės pristatymo dienos. Tokiu atveju, Pirkėjas privalo grąžinti prekes Pardavėjui savo sąskaita.

4.3. Prekės kokybės garantiją nustato prekės Pardavėjas.

4.4. Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje, Pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir Pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 4.2 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas atstojantis garantijos dokumentą (jeigu parduotai prekei nustatytas gamintojo kokybės garantijos terminas).

4.5. Kilus nesutarimams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo dėl prekės kokybės, Pardavėjas, gavęs raštišką Pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau – Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti Pirkėjui.

4.6. Jeigu Pardavėjas nevykdo šių taisyklių 4.2 ar 4.5 punktuose nurodytų reikalavimų, Pirkėjas dėl prekių kokybės įvertinimo gali kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas apie tai pranešti Pardavėjui.

4.7. Prekės kokybės įvertinimo išlaidos apmokamos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.8. Pardavėjas ir/ar Pirkėjas, jeigu pageidauja, gali dalyvauti įvertinant prekės kokybę.

4.9. Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža Pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinama ir Pirkėjo namuose.

4.10. Jeigu Pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad Pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

4.11. Jeigu Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu Pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai Pirkėjas turi teisę per šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą terminą grąžinti prekę Pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

4.12. Prekės, nurodytos šių taisyklių 4.11 punkte, keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje Pardavėjo nurodytoje, Pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas Pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio Pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

4.13. Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 4.11 punkte nustatyta teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

4.14. Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, Pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti Pirkėjui.

4.15. Prekių aprašymuose pateikta rekomendacinio pobūdžio informacija. Prieš įsigyjant prekę rekomenduojama pasikonsultuoti su specialistais.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Pasiliekame teisę keisti ir kontroliuoti kainas pagal rinkos pokyčius.

6. Pristatymas

6.1. Prekės yra pristatomos pirkėjo nurodytu adresu visoje Lietuvos teritorijoje nemokamai. Pirkėjas įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

6.2. Dėl tikslesnio pristatymo laiko su Jumis susisieks parduotuvės atstovas užsakyme nurodytais kontaktais.

6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.4. prekes gali pristatyti pats Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

6.5. Gavęs prekes Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekės (-ių) būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti apžiūrint prekių išorę) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), prekė (-ės) yra pažeista (-os) ir (ar) prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (ar) prekės (-ių) pažeidimo (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

6.6. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos Parduotuvėje skelbiamos sąlygos.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti nurodytu adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

8. Atsiskaitymo už prekes tvarka ir terminai

8.1. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes per atsiskaitymo partnerio sistemą paysera.lt;

8.2. Pirkėjas, atsiskaitydamas 8.1. punkte aptartu būdu, įsipareigoja už prekes atsiskaityti nedelsdamas. Tik jam sumokėjus bus formuojamas prekių siuntinys.

9. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju naudodamasis jo pateiktu el. pašto adresu ar telefono numeriu, o Pirkėjas gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais Parduotuvės svetainėje, skyriuje Kontaktai.

10. Rinkodaros priemonės, taikomos Pardavėjo

10.1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada keisti jų sąlygas, jas nutraukti.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1 Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos.

11.2. Jeigu Pirkėjas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais papildymais, pakeitimais, Pirkėjas turi teisę jų atsisakyti, su sąlyga, kad Pirkėjas praranda teisę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis.

11.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

11.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

11.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.6. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Nenugalima jėga suprantama taip, kaip ją apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12. Privatumo politika

12.01. Mums rūpi jūsų privatumas ir asmens duomenų saugumas. Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), užtikriname jums ypač skaidrų ir sąžiningą jūsų asmens duomenų tvarkymą.

Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Nordic Logic”  juridinio asmens kodas 123495981, adresas Vinciūniškių g. 4A, Vilnius, Kontaktinis telefono Nr.  +370 611 56 798, elektroninio pašto adresas: hej@nordiclogic.lt.

12.02. Mes renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome:

Pirkimo duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, Prekės pristatymo adresas (kai taikoma),  Prekės pristatymo būdas, Mokėjimo būdas, Mokėjimo duomenys (įskaitant banko sąskaitos Nr.), Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/-es pagrindinė informacija.

Pateikti prekių pristatymo adresą prašome jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.

Pateikdami užsakymą galite nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims jūsų įsigytas prekes, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo. 

Naudojimosi nordiclogic.lt elektroninės parduotuvės paslaugomis duomenys: Vardas, Pavardė, Elektroninio pašto adresas, Telefono numeris, IP adresas, Palikto prekių krepšelio duomenys, Užakymų istorija, taip pat jūsų pirkimo duomenys, Mokėjimų istorija. 

Slapukų duomenys: Elgsenos mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija.

Patikimumo duomenys: Asmens duomenys, susiję su jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu.

Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.

Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu. Kad galėtume Jums parduoti jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje nordiclogic.lt, mums būtina tvarkyti šiuos jūsų asmens duomenis: Pirkimo duomenys.

12.03. Apgailestaujame, tačiau jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.

12.04. Jūs visada galite nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris yra vykdomas jūsų sutikimo pagrindu.   Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti. 

Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis,  ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo jums tikslu, perduodame jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:

Kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato jums prekes jūsų nurodytais adresais;
Prekių tiekėjams, kurie jums pristato Prekes tiesiogiai;

Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame: Teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka; Valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

12.05. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

12.06. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais jūsų asmens duomenimis galite susipažinti šiais būdais: atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: hej@nordiclogic.lt. Jeigu pastebėjote, kad jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite juos pakeisti ar patikslinti, tai galite padaryti šiais būdais: savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje; Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: hej@nordiclogic.lt.

12.07. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume. Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus jūsų prašymą. 

12.08. Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę jūsų prašymą nustatysime, kad: jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi; Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo; Jūs nesutikote su jūsų asmens duomenų tvarkymo, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
Tvarkyti jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai.  
Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.  

12.09. Prašymą dėl jūsų asmens duomenų ištrynimo jūs galite pateikti šiais būdais: Savo asmeninėje nordiclogic.lt paskyroje; Atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: hej@nordiclogic.lt.

Namo plotas
kv.m
 • 0
  4000
energinė klasė
žmonių skaičius
žm.
 • 0
  20
vidaus šildymo sistema
palyginti su:
suvartojamAS KURAS
kaina, vnt.
elektros kaina
Yra neužpildytų laukų
Šildymas šilumos siurbliu
 • Pagaminama energija kwh
  -
 • kaštai €/metai
  -
 • Sutaupoma €/metai
  -
Skaičiavimai orientaciniai.
PALYGINTI
ŠILDYMO BŪDUS